Lezing voor CDA Venlo : theorie en praktijk dd 13 november 2014

 “Gedachtegoed CDA: theorie en praktijk; zo binnen/zo buiten; zo buiten/zo binnen” en Na de stenen nu de mensen !

Henk Linders heeft tijdens de vergadering van het CDA op donderdag 13 november 2014 in Grand Café de Maagdenberg  een (ppt-) presentatie gehouden over het gedachtegoed van het CDA in theorie en praktijk: hoe verhouden aarde, mens, gemeenschap en maatschappij zich tot elkaar. 

Hier volgt een samenvatting

Aan het begin van mijn verhaal wil ik stellen dat deze presentatie niet alleen gekleurd is, dus in kleur,  maar ook in zwart/wit . Het gekleurd zijn komt door de invloed van mijn leven (opvoeding, opleiding, werk enz) en het  zwart/wit gebruik ik om de accenten scherper te kunnen verwoorden.

Mijn zorg is dat aarde, mens, gemeenschap en maatschappij onvoldoende met elkaar in balans zijn. De problemen op deze 4 gebieden liegen er niet om. Er zijn radicale keuzes nodig die positief zijn voor aarde, mens en mensheid. Voor het CDA, ook in Venlo, is het noodzakelijk om te besturen vanuit een ruimer en breder perspectief op mens, mensheid, aarde, gemeenschap en maatschappij.. Een perspectief waarbij de mens, de zingeving van zijn bestaan en de zorg voor moeder aarde centraal staan. Dit is in lijn met onze religieuze inspiratie: het gaat om Leven en besturen vanuit het Hart. Het perspectief van een raadslid als volksvertegen-woordiger is te veel verengd tot het reageren op ambtelijke en landelijke voorstellen en wetgeving.

Centrale vragen om bij stil te staan en ruimer te kunnen kijken als raadslid zijn : “ Wat is je mensopvatting ?” Weet je wat de uiteindelijke bedoeling is van jouw leven?”: “Waartoe ben jij, de mens, de medemens op aarde (naast uiteraard eten, drinken, werken, de kost verdienen )?”.

Het antwoord hierop  voor mij is dat het ontdekken van je eigenheid, eigenwaarde, menselijkheid, je wezen en deze dienstbaar maken aan de gemeenschap. Je eigenwaarde vind je door zelfkennis op te doen en dagelijks stil te staan bij het samenspel tussen de buitenwereld en jouw binnenwereld. Dit kun je ook  meditatie of bidden noemen.

De binnenwereld van de mens bestaat niet alleen uit zijn gedachten en  opvattingen maar bovenal uit zijn unieke gevoel: het voelen met het hart van wat echt is, van wat er echt toe doet.

De mens groeit als mens fysiek, mentaal en qua gevoel naar bewustzijn en dat betekent dat de vrijheid groeit… de vrijheid om te kiezen tussen macht en liefde, tussen goed en kwaad, tussen wat de mens dient of wat de mens knecht. Het gaat om te leven in balans tussen aarde, mens en gemeenschap.

Het onderscheid tussen gemeenschap en maatschappij maakt duidelijk hoe onze samenleving verandert.

In de gemeenschap leven (leefden!) mensen samen met hun hele wezen (denk aan de familie, het dorp, de wijk). Het gaat om een totale verbondenheid tussen mensen. Hier staat het HART centraal. Dit tendeert naar het zgn Rijnlandmodel.

De maatschappij daarentegen is individualistisch. Zij is gericht op prestatie, concurrentie, marktdenken, het zakelijke. Privé en zakelijk worden steeds meer gescheiden zodat de belangen van het ego veilig gesteld kunnen worden. Sociale samenhang. solidariteit en rechtvaardigheid zijn minder belangrijk. Dit lijkt meer op het Angelsaksische/Amerikaanse model. Er is een beperkte verbondenheid.

In de loop der eeuwen is de maatschappij steeds belangrijker geworden/gemaakt en dat ging ten koste van de gemeenschap. De ontwikkelingen die hieraan bijdroegen zijn mn de industrialisatie, technologie, automatisering, internet en natuurlijk mens en maatschappijopvattingen (liberalisme, marktdenken, socialisme..). Grootschaligheid bood een grotere doelmatigheid bij de productie van goederen en diensten. De agrarische samenleving is bijna uitgebannen; evenals de middenstand. De mensen in het dorp hebben hiervoor niet bewust gekozen; het is van buitenaf opgelegd door overheden, investeerders en banken.

We groeien momenteel door naar een virtuele samenleving. De interactie tussen mensen maar ook de dienstverlening vindt steeds meer plaats via het beeldscherm en andere technische hulpmiddelen.

De mens vervreemdt van zijn dagelijkse omgeving, van elkaar, van de wijk/dorp, van zijn arbeid en van de eigen behoeftevoorziening. Waarden die vooral tellen zijn de waarden van de onpersoonlijke economie en de markt. De participatiemaatschappij versterkt vooral de maatschappij en niet zozeer de gemeenschap.

Het CDA wil juist verbinden en de (ontwikkeling van de ) mens en de zorg voor de aarde (rentmeesterschap) voorop stellen. In de praktijk is dit veelal lippendienst bewijzen aan mooie principes/uitgangspunten.

Aarde en mens verbinden, ze kunnen niet zonder elkaar De aarde is feitelijk onze moeder: zij voedt ons, geeft water, lucht/zuurstof , licht en grondstoffen. Zonder een gezonde aarde kan de mens niet lang meer bestaan en zal zichzelf uitroeien.

Niet alleen ons fysieke klimaat, maar ook ons geestelijke en sociale klimaat verdienen meer serieuze aandacht en maatregelen, juist ook lokaal in Venlo. Immers echte veranderingen beginnen aan de basis en komen echt niet van bovenaf of van de gevestigde belangen.

Helaas kiest de overheid de kant van de maatschappij: zij kiest voor groei van de economie en bevordert grootschaligheid ten koste van aarde, mens en mensheid.

De mens voelt zich niet echt gezien in de maatschappij, hij vervreemdt van zijn fysieke en sociale omgeving en raakt het contact met zijn wezen kwijt.

We mogen onze ogen niet langer sluiten voor de veelheid aan problemen die ons type samenleving oplevert zoals uitputting moeder aarde, vervuiling water, lucht, overbevolking, lichamelijke ongezondheid, 24uurs economie, eenzaamheid, agressie, ongelijkheid, fraude, criminaliteit, crisis bij kerk, banken, overheid. Limburg is bovendien slechts belangrijk als wingewest voor o.a. kolen en zand/grind. Dit geldt ook voor Groningen met zijn aardgas.

De instituten vervreemden zich van de mens en zijn gericht op eigen groei en macht.(vgl Boerenleenbank, een bank van en door boeren, die vervolgens zijn eigen normen en institutioneel belang oplegt aan de boeren waardoor de boerenstand verdwijnt)… marktwerking heet dat ook wel !

Ook de school (school betekent in het Grieks plaats van rust, reflectie) is nog slechts  gericht op een opleiding voor de maatschappij ipv op groei als mens. Het gaat om excellente scholen ipv excellente mensen.

De economie zou gericht moeten worden op bescherming van moeder aarde, zinvol werk, bijdrage aan gemeenschapsbetrokkenheid, op ontwikkeling van mens en mensheid.

Zelfvoorziening in de regio voor basisbehoeften zoals voedsel en energie vind ik essentieel. Er hoeft maar iets mis te gaan en we hebben een onoplosbaar probleem.

Verandering begint echter in de mens zelf… alleen de mens kan structuren en organisaties aarde- en mensvriendelijk maken.

Dit vereist dat de mens leert om zich af te stemmen elke dag weer op zijn wezen, zijn natuur, zijn hart, de liefde om van daaruit te gaan leven en besturen. Dit geldt ook voor een raadslid. We moeten een positieve visie van de toekomst in ons zelf laten opbloeien…waarbij de mens en zijn ontwikkeling centraal komen te staan.

Juist het CDA zou dit kunnen waarmaken en ontleent hieraan ook zijn bestaansrecht.

Samenvattend is mijn boodschap: de toekomst van de mensheid wordt bepaald door onze wijsheid om de economie ondergeschikt en dienstbaar te maken aan de zorg voor onze moeder aarde en aan de zorg voor de groei van de mens als liefdevol wezen dat slechts kan bestaan dankzij de medemens. De heilige/zuivere geest moet echt voelbaar zijn in het handelen van de mens en in zijn organisaties en beleid. De mens, de mensheid en de aarde zijn EEN.

Het CDA Venlo en de raadsfractie moet radicaal kiezen voor een aarde en mensgericht beleid … het is 1 minuut voor 12. Als “volksvertegenwoordiger” is een raadslid momenteel te weinig afgestemd op wat goed is voor de mens en de mensheid. De mens is meer dan een Burgerservicenummer (BSN).

 

 
Gemaakt door Web-id, de vriendelijke professionals.